Servisní linka
+420 777 733 130
 

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

Společnost PRIMARP s.r.o. určila jako příslušnou osobu pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

Pavlína Lutovská
telefon pro oznámení: 731614123
e-mail: oznameni@lehotskycapital.com

Korespondenční adresa: PRIMARP s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5.

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení dle Zákona je možné podat

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti PRIMARP s.r.o., tedy:

 1. Písemně

  • na e-mail: oznameni@lehotskycapital.com
  • dopisem adresovaným k rukám příslušné osoby na adresu PRIMARP s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5 - obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“
 2. Ústně – telefonicky

  • na kontaktní telefonní číslo příslušné osoby: 731614123
 3. Osobně

  • Po dohodě s příslušnou osobou.

A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

Povinný subjekt, společnost PRIMARP s.r.o., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; PRIMARP s.r.o. tedy v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:

 • osob, které vykonávají pro PRIMARP s.r.o. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)
 • osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby PRIMARP s.r.o. (§2 odst. 3 písm. e) Zákona)
 • osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro PRIMARP s.r.o. (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a
 • osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro PRIMARP s.r.o. (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)

Další informace pro výše uvedené oznamovatele jsou k dispozici ve vnitřním předpise společnosti PRIMARP s.r.o. č.16

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.