Hlásenie porúch
+421 908 293 477
 

Služby

Úroveň našich služieb je individuálna, prispôsobená podľa potrieb každého klienta. Spolupráca môže byť čisto vo forme energetického kontraktu – investícia spoločnosti LEHOTSKY CAPITAL do energetického zariadenia a jeho následná prevádzka. Vyššia forma spolupráce zahrňuje poskytovanie komplexných služieb v oblasti energetiky – energetického managementu a technického zariadenia budov.

 
  Technicko – ekonomické posúdenie

V počiatočnej fáze vytvoríme návrh koncepcie TZB. Prihliada sa ku zvoleným koncovým prvkom, respektíve štandardom klienta. Výstupom je technicko-ekonomické posúdenie vrátane analýzy citlivosti dopadu na budúceho odberateľa.

 
  Konzultácia

Na základe mnohoročných skúseností z oboru konzultujeme s klientom individuálne nároky projektu. Okrem problematiky samotného TZB sa zameriavame taktiež na oblasť legislatívy, financií a schvaľovacieho procesu u miestnych príslušných orgánov. Cieľom poskytnutých konzultácií je predanie všetkých dostupných informácií pre správne rozhodnutie pri tvorbe koncepcie budúceho projektu, s ohľadom na maximálnu časovú a nákladovú efektivitu zvoleného riešenia.

 
  Projekcia/Inžiniering

Optimalizované projektové dokumentácie sú výsledkom prenesenia skúseností z výstavby a prevádzky energetických zariadení späť do prípravy nových projektov. Naša spoločnosť disponuje znalosťami z prostredia segmentu povoľovania líniových a energetických stavieb. Naše skúsenosti sme získali pri výstavbe niekoľkých centrálnych zdrojov, prípojok a rozvodov. Súčasťou služieb v rámci inžinieringu je vypracovanie energetických auditov.

 
  Zmluvný vzťah – EC, EPC, EM, SoP, RKS
  • 1. Energetický kontrakt (EC) – investícia spoločnosti LEHOTSKY CAPITAL do energetického zariadenia, ktorá je následne splácaná v cene dodávanej energie – dodávka teplo a chlad
  • 2. Energetický úsporný kontrakt (EPC) – investícia spoločnosti LEHOTSKY CAPITAL splácaná z garantovaných úspor – dodávka teplo a chlad
  • 3. Energetický manažment (EM)
  • 4. Zmluva o prevádzkovaní energetického zariadenia (SoP)
  • 5. Rámcová konzultačná zmluva (RKS)
 
  Predvýrobná príprava

Pre každý projekt dedikujeme projektového manažéra. Počiatok predvýrobnej prípravy spočíva v kontrole existujúcej dokumentácie TZB a príprave energetického zariadenia v 3D modeli. Účasť projektového manažéra na kontrolných dňoch je zásadná pre koordináciu nadväzujúcich profesií a kontrolu pripravenosti a rozhrania dodávky diela.

 
  Realizácia

Projekt navrhujeme v 3D modeli, na základe ktorého postavíme energetické zariadenie na dielni. Výsledkom je vysoká kvalita spracovania a rýchlosť zapojenia priamo na stavbe. Zariadenie následne dlhodobo prevádzkujeme a naším cieľom je predchádzať všetkým prípadným problémom.

 
  Povýrobná príprava

Po spustení zariadenia do prevádzky náš tým monitoruje prvú sezónu za všetkých prevádzkových stavov a vyhodnocuje nastavenie jednotlivých častí. Priebežne prebieha optimalizácia s cieľom zefektívnenia prevádzky bez dopadu na komfort.